Khác với dòng Single Malt, dòng Blended luôn có vi khác hơn so với blended, chỉ khi bạn trực tiếp uống mới thấy rõ được hương vị khác đó trong miêng và mũi bạn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

02466883858